Deklaracje intrastat a wywóz towarów

W obecnym czasie, proces dystrybucji towarów w kierunkach zagranicznych, podlega ścisłym regulacjom, jak również nadzorowi.

Specyfikacja deklaracji intrastat?

wywóz towarówWszystko po to, aby uniknąć różnego rodzaju nieprawidłowości. Jedną z bardziej istotnych form regulacji tego procesu, jest odpowiednia e-regulacja która musi być sporządzona przez podmioty gospodarcze. Pozwala na to system Intrastat, który został stworzony właśnie w celu gromadzenia danych statycznych, na temat transportu zagranicznego. Jego głównym elementem są różnego rodzaju deklaracje, sporządzane przede wszystkim w formie elektrycznej oraz konieczne do gromadzenia odpowiednich danych statystycznych oraz ich kwasyfikacji. Dokumenty te, występują tak naprawdę w dwóch wersjach, związanych z eksportem, bądź też importem towarów: Intrastat – Wywóz, oraz Intrastat – Przywóz. Jeżeli chodzi o dokumenty takie jak deklaracja intrastat Wywóz towarów jest przykładem sytuacji w której konieczne być może jej sporządzenie. Oczywiście nie każde przedsiębiorstwo objęte jest obowiązkiem sporządzania takiej deklaracji. Obowiązek ten dotyczy bowiem głównie osób fizycznych, prawnych, jak również jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a jednocześnie są podatnikami VAT, oraz dokonują wymiany handlowej z innymi państwami UE.

wywóz towarówDodatkowo, deklaracje te trzeba sporządzać tylko w tej sytuacji, gdy wartość przywożonych lub wywożonych towarów, wykracza poza progi statystyczne na dany rok podatkowy. Dodatkowo, przedsiębiorca musi się liczyć z koniecznością sporządzenia tej właśnie deklaracji w sytuacji, gdy przywóz lub wywóz przekracza składki z aktualnego roku, chociaż transakcje dotyczą roku poprzedniego. Oczywiście, w sytuacji gdy progi zostaną przekroczone jedynie w przypadku wywozu towarów, przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia jedynie tej deklaracji, która dotyczy ściśle tego właśnie zagadnienia. W obecnym czasie system Intrastat jest zelektryfikowany, co powoduje, że deklaracje można składać również formie elektronicznej, ale także i papierowej. Urzędem, który pełni funkcję nadzorczą gdy mowa jest o tych zagadnieniach, jest Izba Celna w Szczecinie. W przypadku przekroczenia norm statycznych, sporządzenie takiej e-deklaracji jest obowiązkiem danego przedsiębiorcy a jej niezłożenie w terminie może się wiązać z wysokimi karami. W obecnym czasie większość przedsiębiorców musi ściśle pilnować wszelkich formalności, które są bezpośrednio związane z eksportem, oraz importem towarów. Cały proces musi bowiem zostać uwzględniony w sporządzaniu wykazów statycznych.

Główną podstawą do tego są specjalne e-deklaracje które trzeba składać do Urzędu statystycznego w pewnych, określonych sytuacjach. Chodzi tutaj przede wszystkim o przekraczanie tzw. norm statystycznych, dotyczących wymiany handlowej.