Co trzeba wiedzieć o upadłości gospodarczej?

W świetle prawa przedsiębiorcą jest osoba prawna lub fizyczna, a także jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność zawodową lub gospodarczą we własnym imieniu. Firmy mogą mieć formę jednoosobowej działalności gospodarczej lub różnego rodzaju spółek – cywilnych, osobowych lub kapitałowych. W przypadku biznesowego niepowodzenia możliwe jest ogłoszenie upadłości – cały ten proces jest nadzorowany przez sąd, a jego celem jest zaspokojenie potrzeb wierzycieli.

Przedsiębiorstwo w procesie upadłości nie generuje już dodatkowych strat

upadłość gospodarcza dla przedsiębiorcyWniosek o upadłość gospodarczą sporządza się według przepisów prawnych, które określają, co ma się w nim znaleźć. Nie stosuje się przygotowanego wcześniej formularza. Podstawowe elementy wniosku to bilans, raporty kasowe, rozliczenia podatkowe oraz spis posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku. Należy też dokonać jego szacunkowej wyceny. Majątek musi pozwalać na to, aby zaspokoić koszty postępowania upadłościowego, dopiero później sąd rozpatruje zaspokojenie potrzeb wierzycieli. Wniosek składa się wtedy, gdy przedsiębiorstwo jest niewypłacalne. Składa się go do wydziału gospodarczego Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zarejestrowania przedsiębiorstwa.

handlowa firma w upadłości likwidacyjnejPo rozpatrzeniu wniosku sąd ogłasza upadłość, a majątek zajmuje syndyk. W trudnej sytuacji upadłość gospodarcza dla przedsiębiorcy może być jedynym ratunkiem – należy to zrobić, zanim przedsiębiorstwo straci cały majątek. Zasady upadłości gospodarczej określa ustawa Prawo upadłościowe. Złożenie wniosku o upadłość wymaga także posiadania wielości wierzycieli – długi tylko w w jednej firmie nie wystarczą, żeby wniosek został uznany za zasadny. Wszelkie środki wpływające na konto przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości muszą zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań, w tym zaległych wynagrodzeń dla pracowników. Po powstaniu niewypłacalności przedsiębiorca ma 14 dni na złożenie wniosku o upadłość. Upadłość ma charakter likwidacyjny i kończy się zamknięciem spółki. Jej celem jest uregulowanie wierzytelności.

Proces upadłościowy może trwać wiele miesięcy. Na czas jego trwania wpływa to, czy posiadany majątek jest trudny do upłynnienia przez syndyka. Po spełnieniu dodatkowych warunków możliwe jest częściowe umorzenie niespłaconych długów. Kwota zadłużenia polskich przedsiębiorców przekracza 11 miliardów złotych. Wniosek o upadłość można złożyć samodzielnie lub z pomocą kancelarii prawnej. Należy uiścić opłatę za wniosek w wysokości tysiąca złotych, a także wpłacić zaliczkę na poczet kosztów postępowania, której wysokość zależna jest od średniego wynagrodzenia w sektorze gospodarki.